MENÜÜ

Isikuandmete töötlemise kord

Isikuandmete töötlemise kord

1. Üldtingimused
1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Saaremaa Tarbijate Ühistu liikme
(edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist ning Saaremaa
Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu või STÜ) ja liikme õigusi seoses liikme
isikuandmete töötlemisega.
1.2. Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga
seostada.
1.3. Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete
töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise
eelduseks st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses
sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.
1.4. Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Saaremaa Tarbijate Ühistu registrikood
1004401, aadress Tehnika 5, Kuressaare linna, Saaremaa vald, 93815 Saare maakond, e-post
info@saaremaa.coop.ee.
1.5. Ühistu kinnitab, et töötleb liikmete isikuandmeid lähtudes isikuandmete töötlemist
reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja
turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi
meetmeid.
1.6. Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele,
kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete
täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
1.7. Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu
kasutada koostööpartnereid, kellega sõlmitakse leping ja kes tegutsevad isikuandmete volitatud
või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning
kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama
isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid
töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.
1.8. Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt.
Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda
asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.
1.9. Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv
redaktsioon, samuti liikmetele kehtivad soodustused ja hüved on nähtavad ühistu veebilehel
www.coopsaaremaa.ee/saaremaa-tarbijate-uhistu. Muudatustest võidakse liiget teavitada ka
liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel.
1.10. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitsespetsialist. Liikmel on
õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse
ühistu poole aadressil info@saaremaa.coop.ee
2. Töödeldavad isikuandmed
2.1. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:
2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise
aeg, andmed sisseastumistasu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja
tagastamise ning aastamaksu suuruse ja tasumise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise
kohta);
2.1.4. liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga,
Säästukaart Plussiga või Coop Panga maksekaardiga, millel on samaaegselt ka Säästukaardi
funktsioon, registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust);

2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite,
maksuhalduri nõuetest tulenev teave).
3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk
3.1. Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja
õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sh:
3.1.1. liikmeks astumise avalduse menetlemiseks;
3.1.2. liikmete haldamiseks ja teenindamiseks (nt liikmete nimekirja pidamiseks,
liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, loosimiste korraldamiseks, liikmete
informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes, jmt);
3.1.3. ühistu juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (nt
õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele
vastamiseks, jmt);
3.1.4. ühistu õigustatud huvi alusel (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt
turvakaamerate kasutamine kauplustes), ühistu õiguste kaitsmiseks, liikmete seas küsitluste
läbiviimiseks, jmt).
4. Isikuandmete avaldamine
4.1. Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda
üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel.
4.2. Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud liikme
isikustatud Säästukaardiga, Säästukaart Plussiga või Coop Panga maksekaardiga, millel on
samaaegselt ka Säästukaardi funktsioon, avaldatakse liikme isikuandmed ka Coop Eesti
Keskühistule, kui Säästukaardi süsteemi haldajale ning vastavat hüve või soodustust pakkuvale
Coop Eesti ettevõttele ja/või koostööpartnerile. Täpsem informatsioon Säästkaardile,
Säästukaart Plussile ja Coop Panga maksekaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi
tingimustega on kättesaadav Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee.
4.3. Iga konkreetse hüve või soodustuse puhul töödeldakse liikme isikuandmeid vaid nende
STÜ ja Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite poolt ning sellises määras, mis on antud
soodustuse või hüve võimaldamiseks vajalikud (minimaalsuse printsiip).
4.4. Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:
4.4.1. STÜ ja Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste
osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja
teistele volitatud töötlejatele;
4.4.2. erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister
liikmete andmete kontrollimiseks);
4.4.3. riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu- ja Tolliamet,
politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).
5. Isikuandmete säilitamine
5.1. Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka
säilitamise piirangu põhimõtetest.
5.2. Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest
tulenevate kohustuste täitmiseni.
5.3. Ühistu säilitab liikme isikuandmeid üldjuhul kuni viis aastat arvates liikmelisuse
lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise
kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud
alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.
5.4. Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad
andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.
6. Liikme õigused ja kohustused
6.1. Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti
teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.
6.2. Liikmel on õigus:
6.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid
parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile info@saaremaa.coop.ee või
tulles kohale ühistu asukohta, Tehnika 5, Kuressaare. Kui liige soovib oma isikuandmete
väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest
0,19 eurot lehekülje eest,
6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui
ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine
(enam) seaduslikul alusel,
6.2.3. nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete
töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata
liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus
tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud
huvi andmetöötluse jätkamiseks,
6.2.4. pöörduda andmekaitsega seotud küsimustes STÜ poole aadressil
info@saaremaa.coop.ee, Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitsespetsialist poole aadressil
andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste
kaitseks kohtusse