fbpx
MENÜÜ

Parkimistingimused

Saaremaa Kaubamaja parkla parkimistingimused.


  1. Sõiduki Saaremaa Kaubamaja tasulisse valveta parklasse sisenemisega loetakse, et sõidukijuht on Parkimistingimustega nõustunud ja Parkimislepingu sõlminud.
  2. Sõidukijuht on kohustatud Parkimise korraldajale maksma sõiduki parklasse sisenemisest alates parkimistasu, mida arvestatakse ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Parkimistasu suurus, maksmise tingimused ja viis on märgitud tõkkepuu terminali vahetus läheduses või vastaval infotahvlil.
  3. Parkimistasu tuleb maksta enne sõidukiga parklast väljumist.
  4. Parklas on lubatud parkida ainult (parklasse sissesõidul) registreeritud sõidukit, mis on ohutu ja millest ei lähtu ümbritsevale keskkonnale negatiivseid mõjutusi.
  5. Parklas parkimine ja liiklemine toimub sõidukijuhi omal vastutusel. Parkimise korraldaja ei vastuta parkimise ajal ja liiklemise käigus sõidukile tekitatud kahju eest.
  6. Sõidukijuht peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, s.o sõiduki parkimiseks. Parkimine on lubatud ainult vastaval tähistatud alal kooskõlas parkla paigaldatud viitade, märkide ja Parkimise korraldaja juhistega. Sõiduk tuleb parkida maha märgitud parkimiskoha joonte vahele.
  7. Parkimine invakohtadel on lubatud ainult puudega inimese sõiduki parkimiskaardi olemasolul paigutatuna sõiduki armatuurlauale nähtavale kohale.
  8. Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja Parkimislepingu pooleks.
  9. Parkimistingimuste rikkumise korral on parkimise korraldajal õigus nõuda sõidukijuhilt leppetrahvi kuni 60€. Leppetrahv muutub sissenõutavaks vastava nõude esitamise hetkest. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist ning parkimise korraldaja võib lisaks leppetrahvile nõuda sõidukijuhilt kahju hüvitamist.
  10. Teavet Parkimistingimuste ja parkimistasude kohta saab telefonil: +372 5915 1550.